01 ก.ค. 2557 เปิดแล้ว!! เงินฝากออมทรัพย์ประเภทใหม่ 4 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้(อ่าน 831)
19 มิ.ย. 2557 ประกาศรับสมัครสรรหาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่าน 804)
06 มิ.ย. 2557 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ เรื่อง ยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญโดยชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไม่ถึง 18 งวด ดังนี้(อ่าน 3077)
04 มิ.ย. 2557 ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การยื่นขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2557 (อ่าน 2645)
01 พ.ค. 2557 ข่าวดี..ขยายเวลา..เปิดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ฉลองครบรอบ 50 ปี(อ่าน 895)
04 มี.ค. 2557 ตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556(อ่าน 2099)
02 ธ.ค. 2556 เปิดแล้ว!! ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ฉลองครบรอบ 50 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)(อ่าน 5351)


ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 ประเภท (ร้อยละ/ปี)
กู้ฉุกเฉิน 6.75
กู้สามัญแบบสหกรณ์ Normal Rate 6.75
กู้สามัญแบบธนาคาร Flat Rate  6.75
กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50
กู้พิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพซื้อรถยนต์  7.00